Revolutia 1989 - Sectiunea Stiri

"nu avem voie sa uitam acel decembrie 1989"

StiriRSS Stiri

O noua umilinta

2012-12-12 19:06:42

Incep aceasta stire cu un gust amar in gura si suflet. Astazi, dl. prim ministru mincinos Victor Viorel Ponta a dat din nou o ordonanta de guvern mizerabila prin care indemnizatiile Luptatorilor Remarcati din Decembrie 1989 raman suspendate si pe anul de gratie 2013. Nesimtitul acesta de prim ministru sa nu il mai jigneasca pe Emil Boc, deoarece nu este cu nimic mai presus de precedesorul sau. Macar Emil Boc nu a semnat nici un protocol prin care sa se angajeze ca da banii inapoi revolutionarilor. Acesti politicieni de mucava uita ca ei s-au inmultit ca ciupercile dupa ploaie ajungang la cifre astronomice pentru o tara ca Romania. Nici unul dintre ei nu se gandesc ca daca nu eram noi cei care am iesit in strada in decembrie 1989 ei nu aveau fundurile nesimtite pe fotoliile imbracate in piele de Cordoba din Parlament si Senat. Cam atata valoreaza recunostinta si cuvantul politicienilor pentru revolutionari. Mai jos redau continutul acestei mizerabile Ordonante de Urgenta.

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea
unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Luând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale
şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern,
Având în vedere că prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar
precum şi alte măsuri fiscal-bugetare, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31
decembrie 2012,
Ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar genera un impact
suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi respectiv asupra deficitului bugetar de 6,8%
din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru
suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor
comerciale prin mijloace electronice, dar şi necesitatea compatibilizării dispoziţiior Legii
nr. 148/2012 cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea
electronică a facturilor,
Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de
urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
2
CAPITOLUL I
Măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar în anul 2013
Art. 1 – În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie
2012 drepturile prevăzute la art.1, art.3, art.4 şi art.5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor
salariale.
Art. 2 – Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale şi ale
art.1 alin.(4) şi (5), art. 2, art.3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, art. 7, art. 9, art.11, art. 12
alin.(2) şi art.13 ale art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea
altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.
Art. 3 - În anul 2013, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile,
sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare
pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în
raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
Art. 4 - Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral
din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului,
ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub
controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea
după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc
potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare,
utilizându-se coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în
această anexă şi valoarea de referinţă prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 5 - Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.
CAPITOLUL II
Măsuri fiscal-bugetare
3
Art. 6 - Începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi până la data de 1 ianuarie 2014,
aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale
prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 24 iulie 2012, se suspendă.
Art. 7 - După articolul 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din
31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol,
articolul 1111, cu următorul cuprins:
„ART. 1111
Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le
reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt
scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21
decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima
zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”.
Art. 8 – Articolul 37 şi articolul 38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea
calității în serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.754
din 9 noiembrie 2012, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 37 - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează până la data
de 1 martie 2013:
a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului;
b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de
standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20.
Art. 38 - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepţia
dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 9 –Prevederile art.15, art. 18, art.19 şi art. 20 ale art.II din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod
corespunzător şi în anul 2013.
4
Art. 10 - În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie
2012 următoarele drepturi:
a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat;
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
republicată;
c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu
modificări prin Legea nr.189/2000;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;
e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei
pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;
f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice.
CAPITOLUL III
Prorogarea unor termen din acte normative
Art. 11 - Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10
ianuarie 2011, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.
PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Comentarii