Revolutia 1989 - Sectiunea Articole

"nu avem voie sa uitam acel decembrie 1989"

ArticoleRSS Stiri

Se rejudecă referendumul din 2012?

2013-07-19 09:39:47

În urma publicării datelor recensământului din 2011 a reiesit că Referendumul din 2012 este valid. Deci SOLICITĂM DEMITEREA LUI BĂSESCU TRAIAN DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI!

11/07/2013
Categorie: Guvernare, administrativ, Politica.

Destinatar: Parlamentul Romaniei (Senat şi Camera deputaţilor), senatori și deputatţi

CĂTRE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI,

În atenţia domnului preşedinte al Senatului, Crin Antonescu,
În atenţia domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR DEPUTAŢI ŞI SENATORI ROMÂNI,

În calitate de cetăţeni aiRomâniei, care ne-am prezentat în ziua de duminică, 29 iulie 2012, la referendumul ce a fost organizat pentru demiterea Preşedintelui României,Băsescu Traian, nu putem să ne resemnăm şi să tolerăm situaţia actuală, motiv pentru care vă rugăm să vă întruniţi în Plenul Parlamentului şi, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012, ca fiind parte în procesul de suspendare şi demitere a Preşedintelui României, să emiteţi o hotărâre prin care să formulaţi o CERERE DE REVIZUIRE împotriva Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012, pronunţată de Curtea Constituţională a României (CCR) şi care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 616 din 27 august 2012.
Prin Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6iulie 2012, publicată înMonitorul Oficial nr. 457 din 6 iulie 2012, în art.3, Parlamentul a hotărât că: “În situaţia în care Curtea Constituţională va stabili că nu au fost îndeplinite condiţiile de valabilitate stabilite de lege, Parlamentul României va lua act de hotărârea acesteia şi va decide asupra procedurii de urmat.”
Cu privire la constituţionalitatea art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012, CCR s-a pronunţat prin Decizia nr.734 din 24 iulie2012, arătând că „respinge, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012”.
La punctul 12 din Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, CCR a menţionat clar, că “hotărârile adoptate de Parlament după finalizarea referendumului pentru demiterea Preşedintelui României şi publicarea în Monitorul Oficial al României a rezultatelor acestuia pot face obiectul controlului de constituţionalitate în condiţiile legii.”
Prin urmare, vă rugăm să solicitaţi CURŢII CONSTITUŢIONALE AROMÂNIEI să constate că cererea de revizuire este admisibilă, să o admită pe baza motivelor pe care le vom arăta mai jos, să motiveze legal soluţionarea capetelor de cerere, apoi, în temeiul prevederilor legale invocate, să hotărască schimbarea în parte a Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012, în sensul de a constata că referendumul din 29 iulie 2012 a fost valabil şi, în consecinţă, să dispună măsura demiterii din funcţia de Preşedinte al României a domnului Traian Băsescu, potrivit competenţei pe care CCR o are conform disp.art.45 alin. (2) din Legea referendumului, nr. 3 din 2000.

MOTIVE

În fapt, în ziua de 21 august2012, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.i) din Constituţia României şi al art.46-47 din Legeanr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu majoritatea calificată de voturi (6 la 3) prevăzută de art.47alin.(1) din Legeanr. 47/1992, a adoptat Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012, al cărui dispozitiv cuprinde următoarele:
«1. Constată că procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, a fost respectată.
2. Confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central şi constată că din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 de persoane (46.24 %), din care 7.403.836 (87.52%) au răspuns „DA” la întrebarea „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”, iar 943.375 (11.15 %) au răspuns „NU”.
3. Constată că la referendum nu au participat cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, pentru ca referendumul să fie valabil în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
4. La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează interimatul domnului George-Crin Laurenţiu Antonescu în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României.
5. De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, domnul Traian Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionaleşi legale de Preşedinte al României.
Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă comună.
Hotărâreaeste definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă.»

I. LEGISLAŢIA ŞI JURISPRUDENŢA CCR RELEVANTE,
CE STAU LA BAZA ADMISIBILITĂŢII CERERII DE REVIZUIRE

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
“ART. 1 Statul roman
[…](3) România este stat de drept,democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare apersonalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului roman şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. […]
(5)În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
ART.2 Suveranitatea
(1) Suveranitatea nationala aparţine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoana nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
2. LEGEA NR. 47 din 18 mai 1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale:
- Disp. art. 11din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prevăd că:
„(1) Curtea Constituţională pronunţă decizii, hotărâri şi emite avize, după cum urmează: (…)
B. Hotărâri, în cazurile în care: (…)
c) vegheazăl a respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;(…)”
- Art. 14 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prevede că:
„Procedura jurisdicţională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în faţa Curţii Constituţionale. Compatibilitatea se hotărăşte exclusiv de Curte.-”
3. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din anul 1865
- Dispoziţiile aplicabile ale Capitolului II intitulat “Revizuirea hotărârilor” din Codul de Procedură Civilă, aveau următoarea formulare:
“Articolul 322
Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare,precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evocaf ondul, se poate cere in urmatoarele cazuri:
[…] 5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infăţişate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor,[…];
Articolul 323, alineatul (1) Cererea de revizuire se indreaptă la instanta care a dat hotararea ramasa definitiva si a carei revizuire se cere.[…]
Articolul 324
(1) Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:
[…] 4. in cazurile prevazute de art.322 pct. 5, din ziua in care s-au descoperit inscrisurile ce se invoca […];
Articolul 326
(1)Cererea de revizuire se judeca potrivit dispozitiilor prevazute pentru cererea de chemare in judecata. […]
(3)Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii si la faptele pe carese intemeiaza.
Articolul 327
(1) Daca instanta incuviinteaza cererea de revizuire, ea va schimba, in tot sau in parte, hotararea atacata, iar in cazul hotararilor definitive potrivnice, ea va anula cea din urma hotarare.
(2) Se va face aratare de hotararea data in revizuire, in josul originalului hotararii revizuite.”
4. NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ în vigoare din 15 februarie 2013
- Dispoziţiile aplicabile ale secţiunii intitulată “Revizuirea hotărârilor” din Noul Cod de Procedură Civilă, au următoarea formulare:
Articolul 509 Obiectul şi motivele revizuirii
(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă:
[…] 5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor; […]
Articolul510 Instanţa competentă
(1) Cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere. […]
Articolul511 Termen de exercitare
(1) Termenulde revizuire este de o lună şi se va socoti:
[…] 5. în cazul prevăzut la art. 509 alin. (1) pct. 5, din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă; […]
(4) Revizuirea se motivează prin însăşi cererea de declarare a căii de atac sau înăuntrul termenului de exercitare a acesteia, sub sancţiunea nulităţii.
(5) Dacă prin aceeaşi cerere se invocă motive diferite de revizuire, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare motiv în parte. […]
Articolul 513
Procedura de judecată
(1) Cererea de revizuire se soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată.
(2) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen de judecată. Revizuentul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei.
(3)Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.
(4) Dacă instanţa încuviinţează cererea de revizuire, ea va schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată, […].Se va face arătare de hotărârea dată înrevizuire, în josul originalului hotărârii revizuite.
(5) Hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită. […]
5. JURISPRUDENŢA CCR
- Cu privire la constituţionalitatea art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie2012, CCR s-a pronunţat prin Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, arătând că „respinge, ca neîntemeiată, sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012”.
- La punctul 12 din Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, CCR amenţionat clar, că “hotărârile adoptate de Parlament după finalizarea referendumului pentru demiterea Preşedintelui României şi publicarea în Monitorul Oficial al României arezultatelor acestuia pot face obiectul controlului de constituţionalitate în condiţiile legii.”

II. MOTIVELE DE REVIZUIRE A HOTĂRÂRII

- Pentru pronunţarea Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012, CCR a calculat cvorumul de participare la referendumul de demitere a preşedintelui României, în funcţie de un număr de 18.292.464 alegători care au fost înscrişi pe lista pentru referendum şi în funcţie de cele 8.459.053 de persoane care au participat la vot. În conformitate cu rezultatele definitive ale recensământului din 2011, ce au fost comunicate la data de 4 iulie 2013 de către Institutului Naţional de Statistică, numărul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani din populaţia stabilă a României era de 16.269.839, în octombrie 2011, caz în care se observă că a fost depăşit cvorumul de participare la referendumul din 29 iulie 2012, motiv pentru care se impune revizuirea Hotărârii nr. 6 din 21 august 2012.
- Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României şi este opozabilă erga omnes, dar orice act poate fi, în condiţiile legii, să fie retras, anulat, rectificat, revizuit, etc. de către emitent.
- Prin Hotărârea nr.3 din 2 august 2012, CCR a stabilit că ,„analizând comparativ cele două tipuri de înregistrări întocmite de autorităţile publice competente, Curtea constată că nu există o suprapunere între numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente şi numărul persoanelor care alcătuiesc populaţia stabilă aflată pe teritoriul României.”
-Din cauză că au fost invocate erori materiale în listele electorale permanente existând neconcordanţe între numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente folosite la referendum şi numărul real al alegătorilor din România,în urma deliberărilor ce au avut loc la data de 2 august 2012, „Curtea Constituţională a decis amânarea pronunţării unei hotărâri cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi pentru -confirmarea rezultatelor referendumului, pentru data de 12 septembrie 2012.
Având în vedere datele contradictorii care au fost transmise Curţii Constituţionale în legătură cu numărul persoanelor aflate pe listele electorale permanente de către autorităţile publice implicate,Curtea Constituţională a solicitat Guvernului României ca, pâna la data de 31 august 2012, să transmită listele electorale permanente actualizate în baza cărora s-a desfăşurat referendumul din 29 iulie 2012.”
- În Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi la confirmarea rezultatelor acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 616 din 27 august 2012, Curtea Constituţională a României (CCR), a constatat că, în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale menţionate, este competentă să verifice respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi să confirme rezultatul acestui referendum.
-La subpunctul 1.3. de la punctul I, CCR precizează că:
„Din documentele depuse de autorii cererilor,documente provenite de la instituţiile cu activitate relevantă în materia referendumului (Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Naţional deStatistică), au rezultat date contradictorii, faţă de cele comunicate oficialde Biroul Electoral Central, cu privire la numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Ca urmare, Curtea a constatat necesitatea unor lămuriri suplimentare din partea autorităţilor publice cu competenţe în această materie şi a dispus o serie de măsuri în acest sens, astfel cum se va arăta în cele ce urmează, la pct. 2.”
- În acest sens, la subpunctul 2 de la punctul I, se precizează că instituţiile cărora lis-a adresat Curtea Constituţională: Ministerului Administraţiei şi Internelor,Institutului Naţional de Statistică, Autorităţii Electorale Permanente.
- La subpunctul 2.5. de la punctul I, se precizează că, examinând răspunsurile formulate deaceste instituţii, Curtea Constituţională a constatat că şi aceste răspunsuri conţin date contradictorii, ba mai mult, într-unul dintre răspunsuri apare menţiunea că există date care “pot fi de natură să afecteze numărul totalal cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele electorale permanente”.
- La subpunctul 2.6. de la punctul I, CCR precizează că „nu putea fi stabilit, cucertitudine, pe baza datelor existente, numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente, pentru ase verifica dacă referendumul a fost valabil în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000”, motiv pentru care au fost amânate dezbaterile şi a fost formulată o solicitare către Guvernul României pentru a comunica numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, actualizate.
- La subpunctul 4.1. de la punctul I, CCR precizează că:
„În şedinţa din 2 august 2012, Curtea a cerutca Guvernul să dispună “măsurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente la data de 29 iulie 2012 şi să transmită Curţii Constituţionale numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente,pentru a se putea stabili dacă referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012 este valabil în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000”.
- La subpunctul 4.4. de la punctul I, se precizează că:
„Amânarea cauzei şi termenul acordat de Curtea Constituţională, ca urmare a examinării cererilor prealabile depuse la dosarul cauzei, au fost tocmai pentru realizarea unei actualizări a listelor electorale permanente, în situaţia în care actualizarea nu s-a realizat potrivit legii, situaţie care rezulta din răspunsurile formulate de autorităţile publice la solicitările Curţii Constituţionale.”
- În art.17 din Legea referendumului nr.3/2000, legiuitorul a arătat care este legea aplicabilă pentru întocmirea listelor electorale permanente pentru referendumul de orice tip, prevăzând o singură excepţie de aplicare a Legii nr.370/2004 la întocmirea listelor electorale permanente pentru referendum şi anume, situaţia prevăzută în art.15^1, când un referendum este organizat în acelaşi timp cu scrutinul pentru alegerea preşedintelui României, o asemenea excepţie găsindu-şi raţiunea în nevoia de a folosi un singur exemplar de liste electorale permanente, pentru o mai bună administrare a procesului electoral respectiv.
- Excepţii asemănătoare sunt stabilite, pentru aceeaşi raţiune, în acelaşi articol 15^1 din Legea referendumului nr.3/2000, cu privire la faptul că, pentru referendumul ce se desfăşoară în acelaşi timp cu un alt proces electoral, listele electorale permanente ce se folosesc la acel referendum sunt aceleaşi cu cele ce trebuie folosite, conform legii, la scrutinul căruia i-a fost alăturat referendumul.
-Pentru a fi stabilit procentul votanţilor care sunt persoane reale şi care s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012, pentru a fi un procent real, trebuie să se raporteze tot la un număr real de alegători înscrişi pe listele electorale permanente. Orice date incorecte, eronate, conduc la un rezultat incorect, eronat, ce nu poate fi admis şi confirmat de către CCR, ci această autoritate poate să confirme doar rezultate corecte şi reale.
- Listele electorale permanente ce au fost folosite la referendum sunt eronate în măsura în care includ numele unor persoane care nu trebuie să fie înscrise în acele liste, conform legislaţiei în vigoare ce trebuie să fie luată în considerare în mod corect.
-Voturile valabil exprimate nu pot fi ignorate, anulate, pe baza motivului că nu s-ar fi prezentat la vot un anumit număr de persoane, stabilit pe baza unor date eronate.
- În Hotărârea nr. 34H din 28 iulie 2012 privind interpretarea dispoziţiilor art. 17, 18, art. 31 alin. (3) şi art. 62din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 31 iulie 2012, Biroul Electoral Central a stabilit care sunt prevederile legale aplicabile, în cazul referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României:
“În cazul referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României sunt aplicabile prevederile titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, nu dispune altfel.”
- Curtea Constituţională poate să se pronunţe doar asupra constituţionalităţii actelor emise de către Biroul Electoral Central, fără să vină cu noi interpretări contrare celor adoptate de cătreBiroul Electoral Central, fiindcă actele emise de către BEC sunt obligatorii inclusiv pentru CCR, care este autoritatea care trebuie să se bazeze pe actele emise decătre BEC în cadrul procedurii de verificare a organizarii şi desfăşurarii referendumului.
- Este important ase avea în vedere faptul că, dintre actele emise de către CCR, „deciziile” au rang constituţional, în timp ce „hotărârile” sunt reglementate de către Parlament prin lege, deci au rang inferior, motiv pentru care, atunci când emite „hotărâri”, CCR trebuie să ia în considerare jurisprudenţa sa statuată prin „decizii”.
DIN CELE PREZENTATE, SE CONSTATĂ CĂ GUVERNUL ŞI PARLAMENTUL NU DEŢINEAU ÎNSCRISURILE NECESARE SOLUŢIONĂRII NECONCORDANŢELOR OBSERVATE DE CĂTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PE BAZA SESIZĂRILOR CE I-AU FOST ADRESATE ÎN IULIE-AUGUST 2012, IAR, ULTERIOR, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ A ACTUALIZAT BAZELE DE DATE CU INFORMAŢIILE CORECTE CE ERAU VALABILE ÎN OCTOMBRIE 2011 ŞI PE BAZA CĂRORA TREBUIE SOLUŢIONAT REFERENDUMUL DIN 29 IULIE 2012. REZULTATELE DEFINITIVE CU PRIVIRE LA RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR DIN 2011 AU FOST FINALIZATE ŞI PUBLICATE DE CĂTRE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ LA DATA DE 4 IULIE 2013.
Aşadar, ca urmare a faptului că, după pronunţarea de către Curtea Constituţională a României (CCR) a Hotărârii nr. 6 din 21august 2012, s-au descoperit înscrisuri ce dovedesc validitatea referendumului din 29 iulie 2012, înscrisuri ce nu au putut fi înfăţişate CurţiiConstituţionale din împrejurări ce nu au depins de Parlament sau de Guvern, ne aflăm în situaţia prevăzută în art. 322pct. 5 din Codul de Procedură Civilă din 1865, respectiv în art. 509 alin. (1)pct. 5 din Noul Cod de Procedură Civilă.
În consecinţă, se impune să fie soluţionată cererea de revizuire a Hotărârii nr. 6din 21 august 2012, pe baza înscrisurilor ce cuprind numărul real de alegători existenţi la data de 29 iulie 2012, porivit legii.

Vă mulţumim!

Cu stimă, Noi semnatarii acestei petiţii.
FacebookTwitterE-mail
Autor: Valter COJMAN

Publicat de Ion Coja pe 15.07.2013

Comentarii